Výtvarný odbor
Vyskúšajte rôzne techniky obrazového vyjadrenia

Výtvarný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní umožňuje žiakovi prostredníctvom aktívnej výtvarnej činnosti využívať výtvarný jazyk ako umelecký prostriedok komunikácie. Štúdium vo výtvarnom odbore ponúka vedľa nových možností vyjadrenia i témy na základe vnímania okolitého sveta, umožňuje adekvátne reagovať výtvarnými prostriedkami, poskytuje ucelený prehľad o výtvarnom umení, pomáha vyhraniť názor a vníma dôležitosť vlastnej tvorby ako súčasť osobného naplnenia.

Vzdelávanie vo výtvarnom odbore rozvíja výtvarné dispozície žiakov - vnímanie, myslenie a vyjadrovanie, predstavivosť, estetické cítenie a tvorivosť. Výtvarný prejav je ovplyvnený množstvom schopností, ktorých rozvíjanie sa premieta do formovania osobnosti dieťaťa. S jeho rozumovým, emocionálnym a výtvarným vývojom sa vyvíjajú výtvarné formy, ktoré používa a ktoré ho obohacujú. Základné vyjadrovacie prostriedky a obrazové znaky ponúkajú spôsoby ako myšlienky urobiť zrozumiteľnými. Žiak sa učí pomenovať a porovnávať znaky a prvky výtvarného jazyka, s nimi svoje pocity, postrehy a myšlienky. Nadväzuje a prehlbuje výtvarné vzťahy, reflektuje názory druhých, rešpektuje odlišný výtvarný prejav. Dokáže intuitívne a neskôr vedome používať výtvarný jazyk, materiály a nástroje. Porozumenie výtvarnému jazyku, vrátane jeho aplikácie vo výtvarnom umení, pomáha nachádzať celoživotný vzťah k výtvarnej kultúre.

Výtvarný odbor zahŕňa predmety:

  • kresba
  • maľba
  • dekoratívne činnosti

Štúdium je rozdelené:

prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka ZŠ)

prípravné štúdium - dvojročné (pre žiakov MŠ od 5. rokov)

štúdium na I. stupni trvá 8 rokov

štúdium na II. stupni trvá 4 roky

štúdium pre dospelých trvá 4 roky