Rada školy

Rada školy je ustanovená podľa §24 zákona NR SR c. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.51/2003 Z. z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Rada školy plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy

Aktuálne zloženie rady školy pri ZUŠ Hriňová na obdobie 2019 - 2023 :


- za pedagogických zamestnancov

Mgr. Mária Krahulcová
Mgr. Milan Obrtal

- za nepedagogických zamestnancov

Anna Václavíková

- za rodičov žiakov školy

Mgr. Erika Krnáčová- predsedníčka
Ing. Vojtech Ilčík
Katarína Majerníková
Danka Šuleková

Mária Trebuľová

- za zástupcov delegovaných zriaďovateľom

Mgr. Marián Ďurica

Zástupcovia zamestnancov boli zvolení na pracovnej porade26.08.2019, zástupcovia rodičov na schôdzi rodičovského združenia 20.09.2019 a zástupca zriaďovateľa delegovaný listom zo dňa 26.09.2019.