Prijímacie skúšky
do Základnej umeleckej školy Hriňová

Školský rok  2019 - 2020

Riaditeľ Základnej umeleckej školy Hriňová v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. vyhlasuje termín a miesto konania prijímacích skúšok.

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia. § 52 (1)

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže doň prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu
a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. ZUŠ môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky- MŠ, študentov stredných škôl, poslucháčov VŠ a dospelých. § 49 (1)

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa §17, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. §49 (2)

PRIJÍMACIE SKÚŠKY sa uskutočňujú do piatich odborov:

Hudobný odbor- ponúka široký výber hudobných nástrojov:

 • Hra na klavíri, na keyboarde
 • Hra na sláčikových nástrojoch: husle, kontrabas
 • Hra na dychových nástrojoch: zobcová flauta, klarinet, saxofón, fagot, trúbka
 • Hra na strunové nástroje: gitara, elektrická gitara, cimbal
 • Hra na akordeóne
 • Spev
 • Muzikál

Požiadavky k prijímacím skúškam:

Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské. Posudzuje sa intonácia podľa klavíra a rytmus (rytmické cvičenia - opakovanie po učiteľovi). Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

Výtvarný odbor zahŕňa predmety:

 • kresba
 • maľba
 • dekoratívne činnosti

Požiadavky k prijímacím skúškam:

Na talentové skúšky si deti prinesú obyčajné pastelky, voskovky alebo fixky. Posudzuje sa vizuálna pamäť a komunikácia, farebné cítenie, grafomotorický prejav, cit pre kompozíciu.

Tanečný odbor zahŕňa predmety:

 • tanečná príprava
 • klasický tanec
 • ľudový tanec
 • kreatívny tanec
 • tanečná prax

Požiadavky k prijímacím skúškam:

Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor (dres a cvičky). Posudzujú sa fyzické dispozície, hudobné a rytmické cítenie dieťaťa.

Literárno-dramatický odbor zahŕňa predmety:

 • dramatická príprava
 • dramatická slovesnosť
 • pohyb
 • prednes
 • práca v súbore

Požiadavky k prijímacím skúškam:

Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady - artikulácia, plynulé čítanie neznámeho textu, orientácia v priestore, hudobné a rytmické danosti, improvizačné schopnosti.

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby- žiaci od 10 rokov

do tohto odboru patria predmety:

 • Práca s témou, tvorba scenára
 • Práca s kamerou
 • Práca so zvukom
 • Práca so strihom
 • Interpretácia, moderovanie
 • Práca s fotoaparátom

Požiadavky k prijímacím skúškam:

Podmienkou pre prijatie žiaka do druhej časti I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Obsahom komisionálnej skúšky je preukázanie motivácie o tento typ vzdelávania, kultivovanosť prejavu a primerané intelektové a tvorivé kvality uchádzača. Vek žiaka od 10 rokov.

Štúdium je rozdelené:

prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka ZŠ)

prípravné štúdium - dvojročné (pre žiakov MŠ od 5. rokov)

štúdium na I. stupni trvá 8 rokov

štúdium na II. stupni trvá 4 roky

štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Talentové skúšky

O štúdium vo zvolenom odbore sa môžu uchádzať deti od 5 rokov až po dospelých. Na posúdenie študijných predpokladov sa konajú talentové skúšky.


K prijímacím skúškam je potrebné priniesť rodné číslo dieťaťa!