Pedagógovia

Mgr.art. Michal Dobiaš, ArtD. - riaditeľ

Hudobný odbor

Strunové nástroje

Jana Barošová, DiS. art. - husle
Mgr.art. Jaroslava Hakelová (MD) - husle
Mgr.art. Richard Baroš - husle
Klára Bjeľáková, DiS. art. - husle
Milan Gonda - kontrabas
Mgr.art. Peter Kamenský - cimbal
Pavel Paulo, DiS. art. - gitara


Klávesové nástroje

Lenka Václavíková - keyboard
Zsolt Botoš, DiS. art. - klavír, korepetície
Kristína Krnáčová - klavír, korepetície
Mgr. Monika Vilhanová - klavír, korepetície
Mgr. Mária Krahulcová - akordeón 
Ivan Kopáčik - obligátny klavír

Dychové nástroje

Mgr.art. Michal Dobiaš, ArtD. - zobcová flauta, klarinet, saxofón, fagot
Vladimíra Hostýnková, DiS. - zobcová flauta

Spev, muzikál 

Mgr.art. Gabriela Dobiašová, ArtD. - spev, muzikál
Mgr. Ľubomíra Ilčíková, PhD - spev, korepetície
Mgr. Milan Obrtal - muzikál

Orchester
Mgr.art. Michal Dobiaš, ArtD.


Výtvarný odbor
Mgr. Vlasta Sandiová


Tanečný odbor
Mgr. Milan Obrtal - ľudový tanec
Zuzana Sekerešová - klasický tanec


Literárno - dramatický odbor
Mgr.art. Peter Kamenský


Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
Mgr.art. Ján Čorba


Teoretické predmety
Mgr. Katarína Ďuricová, PhD. - hudobná náuka
Lenka Václavíková - hudobná náuka

Nepedagogickí pracovníci
Anna Václacíková - hospodárka
Mária Vajsová - upratovačka