Literárno-dramatický odbor
Rozvíjame herecký talent 

Základom vyučovania a prostriedkom výchovy sú tvorivé dramatické a slovesné činnosti. Základným princípom je dramatická hra. Pracuje s výrazovými prostriedkami ďalších druhov umenia v ich vzájomnom prepojení a pri rešpektovaní ich špecifických vyjadrovacích možností pre výslednú dramatickú výpoveď. Rozvíja schopnosť vnímať, vytvárať a sledovať v čase a priestore ľudské vzťahy a jednanie.

Dramatický odbor rozvíja umelecké vlohy k divadelnej a slovesnej činnosti. Vzdelaním v dramatickom odbore získavajú žiaci predpoklady pre uplatnenie v širokej oblasti povolaní, v ktorých úspech závisí od vysokej miery empatie a špecifických komunikačných schopností. Komplexný charakter vyučovania pomáha žiakom pripravujúcim sa k ďalšiemu štúdiu nielen na umelecké školy. Súčasťou sú základy histórie divadelnej, literárnej a slovesnej tvorby, návštevy divadelných a filmových predstavení. Reflexia umeleckej tvorby pripravuje žiakov i na štúdium divadelnej vedy. Kolektívna časť vyučovania zakladá osobnostný potenciál pre tímovú spoluprácu.

Literárno-dramatický odbor zahŕňa predmety:

  • dramatická príprava
  • dramatická slovesnosť
  • pohyb
  • prednes
  • práca v súbore

Štúdium je rozdelené:

prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka ZŠ)

štúdium na I. stupni trvá 8 rokov

štúdium na II. stupni trvá 4 roky

štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Študentské divadlo: