Hudobný odbor
Základom každej základnej umeleckej školy je hudobný odbor

Hudobný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní umožňuje žiakovi prostredníctvom sústavnej aktívnej interpretácie, poprípade vlastnej tvorby a prostredníctvom osvojenia si základných a potrebných vedomostí získaných z oblasti hudobnej teórie, využívať hudbu ako prostriedok vzájomnej komunikácie i osobnej umeleckej výpovede.

Vzdelávací obsah odboru je tvorený očakávanými výstupmi, ktoré sú napĺňané vo vzájomne previazaných a podmieňujúcich sa oblastiach - individuálna interpretácia a tvorba, skupinová interpretácia a hudobná teória.

V oblasti individuálnej interpretácie a tvorby si žiak osvojí hru na nástroji alebo spev. Žiak najprv získa elementárne hudobné návyky a zručnosti a následne ich rozvíja nielen ako sólista, ale aj ako spoluhráč v komornej alebo súborovej hre. Neskôr môže uplatniť získané znalosti a vlastný talent v oblasti improvizácie alebo kompozície. V oblasti hudobnej teórie si žiak osvojí hudobné názvoslovie, zoznámi sa s hudobnými dejinami a s hudobnými nástrojmi. Ako poslucháč koncertov alebo hudobných zvukových záznamov vníma množstvo podnetov v oblasti interpretácie, hudobných štýlov, žánrov a foriem, ktoré ho kultivujú do podoby hudobne vzdelaného človeka.

Hudobný odbor- ponúka široký výber hudobných nástrojov:

  • Hra na klavíri, na keyboarde
  • Hra na sláčikových nástrojoch: husle, kontrabas
  • Hra na dychových nástrojoch: zobcová flauta, klarinet, saxofón, fagot
  • Hra na strunové nástroje: gitara, elektrická gitara, cimbal
  • Hra na akordeóne
  • Spev
  • Muzikál

Štúdium je rozdelené:

prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka ZŠ)

prípravné štúdium - dvojročné (pre žiakov MŠ od 5. rokov)

štúdium na I. stupni trvá 8 rokov

štúdium na II. stupni trvá 4 roky

štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Súčasťou sú tiež inštrumentálne zoskupenia:

  • Komorný orchester ZUŠ Hriňová
  • Ľudová hudba ZUŠ Hriňová