AMT kompozícia


Kompozícia je spôsob zachytenia obrazu tak, aby ste v ňom diváka upozornili na to, čo je dôležité, odovzdali mu tak nie len informáciu, ale aj emóciu.
Kompozície poznáme:
Tretinová - je základná kompozícia postavená na pravidle obrazu rozdeleného rovnomerne na tretiny. Dôležité objekty sa komponujú (umiestňujú) v priesečníku tretín. Na obrázku je vrch umiestnený presne v pravej hornej tretine. Pravidlo tretinovej kompozície sa uplatňuje vo väčšine prípadov kompozície obrazu.

Uhlopriečna (diagonálna) - pri komponovaní obrazu týmto spôsobom umiestňujeme dôležité línie v uhlopriečnom smere (krížom cez obraz- napr. z ľavého horného rohu do pravého dolného). Pri tomto druhu kompozície sa pracuje s tzv. vodiacimi líniami, teda líniami ktoré vedú pozornosť diváka.

Orámovanie - kompozícia, pri ktorej je objekt orámovaný iným objektom alebo štruktúrou. Častokrát je spojená so stredovou kompozíciou.

Stredová - pri tomto druhu kompozície je objekt umiestnený v strede obrazu. Avšak aj stredová kompozícia podlieha tretinovým pravidlám, ako môžeme vidieť na fotografii štítu.

Kontrastná - je kompozícia postavená na kontraste - svetelnom (svetlé pozadie, tmavý objekt alebo opačne) alebo farebnom (dve a viac odlišných farieb- modrá a červená, zelená a červená a pod.). Samozrejme objekty sú umiestnené aj podľa pravidiel tretinovej alebo stredovej kompozície.

svetelný kontrast

farebný kontrast

Ako vidieť aj na obrázkoch, v praxi sa pri komponovaní obrazu pracuje s viacerými druhmi kompozície. Ich kombinovaním totiž divákovi ponúkame nie len základ obrazovú informáciu (kto je na obraze), ale aj emóciu či kontext (kde sa nachádza, čo sa deje a pod.).